ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กันยายน 2564 กุมภาพันธ์ 2564 ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > กิจกรรม > เดือนธันวาคม 2562

ประชุมทบทวนเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 หน่วยตรวจสอบภายในประชุมทบทวนเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภ ...
3 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 27  พฤศจิกายน  2562  เวลา  13.30 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมปร ...
3 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นายพีร ปัทม์กชกร เข้าร่วมประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภาย ...
3 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมเตรียมหลักฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเด็นที่ 1-4 และจัดทำรายงานแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน  2562  หน่วยตรวจสอบภายในประชุมเตรียมหลักฐานการประกันคุณภาพงานต ...
3 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมเตรียมหลักฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประเด็นที่ 10-16 และจัดทำรายงานแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
วันจันทร์ที 2 ธันวาคม 2562 หน่วยตรวจสอบภายในประชุมเตรียมหลักฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ...
3 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 4 ธันวาคม  2562  หน่วยตรวจสอบภายในเข้าสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประ ...
13 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในวิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 4 ธันวาคม  2562  เวลา  13.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในเข้าสอบทานรายงานการประเมิน ...
13 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลการฏิบัติราชการประจำปี 2563
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น ถึง 12.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทาง ...
13 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 11 ธันวาคม  2562  เวลา  13.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในเข้าสอบทานรายงานการประเมิ ...
13 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
กิจกรรมย้อนหลัง