ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน


        หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล และมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างของส่วนราชการนั้น ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินจากรัฐบาล เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ในการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของส่วนราชการ เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารจำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน จึงทำให้ส่วนราชการมีความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยตรวจสอบภายใน ต่อมาได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ตามหนังสือแจ้งของสำนักงานเลขาธิการการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0201/ว 78 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2519 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง และให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ ในการกำกับดูแล และปรับปรุงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลังได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการขึ้น เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เดิมเป็นสถาบันราชภัฏ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ซึ่งจะมีผู้ตรวจสอบภายในมาเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและให้คำแนะนำแก่สถาบันราขภัฏ และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏแทนสถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการดำเนินงาน ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคล เพื่อกำหนดโครงสร้างตามภาระหน้าที่ความรับผิดขอบ ทำการวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับพันธกิจ เพื่อกำหนดเป็นกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และมีความเสมอภาคในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกหน่วยงานและเป็นมาตรฐานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานต่อไปในอนาคต หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีการทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

      หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานราชการที่มีฐานะขึ้นตรงต่ออธิการบดี 

นโยบายการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติงาน

  1. ความซื่อสัตย์
    1.1 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบ
    1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายและวิชาชีพกำหนด
    1.3 ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจเสื่อมเสียต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือองค์กร
    1.4 เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมขององค์กร
 2. ความเที่ยงธรรม
    2.1  ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียงของตน ทั้งนี้รวมไปถึงการกระทำหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กรด้วย
    2.2 ไม่รับสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ
    2.3 เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้ว อาจทำให้รายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไป
 3. การรักษาความลับ
    3.1 รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างปฏิบัติหน้าที่
    3.2 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมขององค์กร
 4. ความสามารถในหน้าที่
    4.1 ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในงานส่วนที่ตนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับงานส่วนนั้นเท่านั้น
    4.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing)
    4.3 พัฒนาความชำนาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

 ปรัชญา(PHILOSOPHY)

     บริหารงานโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นแก่หน่วยรับตรวจ

 วิสัยทัศน์ (VISION)

     มุ่งพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

 พันธกิจ (MISSION)

     1. มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร
     2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ
     3. ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 ค่านิยมหลัก (CORE VALUE)

     มีจุดยืนที่มั่นคง

 วัฒนธรรมองค์กร (CORPORATE CULTURE)

     เป็นองค์กรสร้างความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ

 อัตลักษณ์ (IDENTITY)

     รู้เขา รู้เรา

 เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)

     ปรึกษา แนะนำ ให้ความเชื่อมั่น