หน้าหลัก > ประกาศ > กฎ ระเบียบ ข้อบังคับงานตรวจสอบภายใน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับงานตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กค ๐๔๐๙.๔ ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรั ...
2021-01-11 09:44:52
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561.pdf ...
2021-01-11 09:41:04
ขั้นตอนระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน
flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3ว105 ...
2021-01-11 09:51:50
งานตรวจสอบภายใน
1.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๒๖ ลว ๒๘ ...
2018-08-08 10:23:10
ประกาศปัจจุบัน