Home > Announcement > International Standards
International Standards

Rules of the Ministry of Finance on Standards and Criteria for Risk Management for Government Agencies, B.E.
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรั ...
2021-01-11 09:44:52
Finance and Finance Disciplines Act 2018
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561.pdf ...
2021-01-11 09:41:04
Procedures for reporting system, arrangement and evaluation of internal control
flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3ว105 ...
2021-01-11 09:51:50
International Standards
1.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๒๖ ลว ๒๘ ...
2018-08-08 10:23:10
Current Announcement