หน้าหลัก > ประกาศ > กฎ ระเบียบ ข้อบังคับงานตรวจสอบภายใน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับงานตรวจสอบภายใน

แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓)
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562.PDF ...
2021-01-11 09:57:48
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที่แก้ไข ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที ...
2021-01-11 09:47:14
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กค ๐๔๐๙.๔ ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรั ...
2021-01-11 09:44:52
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561.pdf ...
2021-01-11 09:41:04
ขั้นตอนระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน
flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3ว105 ...
2021-01-11 09:51:50
ประกาศย้อนหลัง