Home > Announcement > International Standards
International Standards

Internal control guidelines on payments
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ. 2562.PDF ...
2021-01-11 09:57:48
Ministry of Finance's Criteria for Internal Audit Standards and Criteria for Government Agencies Including the 2nd Amendment, B.E.
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงที ...
2021-01-11 09:47:14
Rules of the Ministry of Finance on Standards and Criteria for Risk Management for Government Agencies, B.E.
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรั ...
2021-01-11 09:44:52
Finance and Finance Disciplines Act 2018
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561.pdf ...
2021-01-11 09:41:04
Procedures for reporting system, arrangement and evaluation of internal control
flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3ว105 ...
2021-01-11 09:51:50
Archive Announcement