หน้าหลัก > ข่าว > การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ตสน)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ตสน)

ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน  ...
2022-12-19 14:26:08
แนวทางการดำเนินการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่2565
แนวทางการดำเนินการ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่2565   https://www.faceb ...
2022-12-19 14:06:03
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี.pdfแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565.pdf ...
2022-05-12 13:37:16
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 ปีงบประมาณ2565  แผนการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน .pdfปีงบประมาณ2566  แผนบริห ...
2023-01-17 12:13:17
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) ...
2022-04-29 09:39:59
ยอดจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำขอตั้งงบประมาณ-พ.ศ.-2565.pdf ...
2022-04-29 09:32:23
สรุปผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ-พ.ศ.-2565_(รอบ 6 เดือน).pdf ...
2022-04-29 09:35:37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ-พ.ศ.-2565_(รอบ 6 เดือน).pdf ...
2022-06-01 11:36:21
คำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยตรวจสอบภายบใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำรับรองการปฏิบัติราชการ-หน่วยตรวจสอบภายบใน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565.pdf ...
2022-04-29 09:43:57
ข่าวปัจจุบัน