หน้าหลัก > ข่าว > การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ตสน)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ตสน)

การบริหารและพัฒนาบุคลากร
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี.pdfแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565.pdf ...
2022-05-12 13:37:16
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน .pdfรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปี2565 (รอบ-6)เดือน.pdf ...
2022-04-29 13:28:18
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) ...
2022-04-29 09:39:59
ยอดจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำขอตั้งงบประมาณ-พ.ศ.-2565.pdf ...
2022-04-29 09:32:23
สรุปผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ-พ.ศ.-2565_(รอบ 6 เดือน).pdf ...
2022-04-29 09:35:37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ-พ.ศ.-2565_(รอบ 6 เดือน).pdf ...
2022-06-01 11:36:21
คำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยตรวจสอบภายบใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำรับรองการปฏิบัติราชการ-หน่วยตรวจสอบภายบใน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565.pdf ...
2022-04-29 09:43:57
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2)
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสัง ...
2021-04-07 09:35:17
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2564_12. ...
2022-06-01 11:00:42
ข่าวย้อนหลัง