หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สรุปผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ-พ.ศ.-2565_(รอบ 6 เดือน).pdf ...
2022-04-29 09:35:37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ-พ.ศ.-2565_(รอบ 6 เดือน).pdf ...
2022-06-01 11:36:21
คำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยตรวจสอบภายบใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำรับรองการปฏิบัติราชการ-หน่วยตรวจสอบภายบใน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565.pdf ...
2022-04-29 09:43:57
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2)
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อสัง ...
2021-04-07 09:35:17
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2564_12. ...
2022-06-01 11:00:42
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันแ ...
2022-04-28 10:49:03
ข่าวปัจจุบัน