หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอ ...
2021-05-06 11:42:55
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) ...
2022-04-29 09:39:59
ยอดจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำขอตั้งงบประมาณ-พ.ศ.-2565.pdf ...
2022-04-29 09:32:23
สรุปผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ-พ.ศ.-2565_(รอบ 6 เดือน).pdf ...
2022-04-29 09:35:37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ-พ.ศ.-2565_(รอบ 6 เดือน).pdf ...
2022-06-01 11:36:21
คำรับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยตรวจสอบภายบใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คำรับรองการปฏิบัติราชการ-หน่วยตรวจสอบภายบใน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565.pdf ...
2022-04-29 09:43:57
ข่าวปัจจุบัน