กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กันยายน 2564 กุมภาพันธ์ 2564 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เมษายน 2564 ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2562 เดือนตุลาคม 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2560 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกันยายน 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนมกราคม 2561 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมีนาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนเมษายน 2561
หน้าหลัก > กิจกรรม

เข้าร่วมอบรม "การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานในระบบ ERP"
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม  2562  เวลา 9.00 น.  นายพีร  ปัทม์กชกร  เข้าร่วมอบรม ...
1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ ERP
วันศุกร์ที่ 11  ตุลาคม  2562  เวลา  10.00 น.  นางสาวสุธันยา  พุทธา &nb ...
1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2562
วันอังคารที่  15  ตุลาคม  2562  เวลา  9.30  น.  นางปราณีพร   ...
1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  และนางสาวสุธันยา ...
1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมชี้แจง ...
1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดีที่  17  ตุลาคม  2562  เวลา 8.30 น.  นางปราณีพร  บุญประภาศร ...
1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
อบรมการใช้งานระบบเข้าร่วมกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม  2562  เวลา 9.00 - 16.00 น.  นางสาวสุธันยา  พุทธา  แล ...
1 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพีร ปัทม์กชกร เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติด ...
30 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
กิจกรรมย้อนหลัง