มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ตุลาคม 2566 กรกฎคม 2566 กันยายน 2566 กุมภาพันธ์ 2566 ตุลาคม 2565 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 พฤษภาคม 2566 มกราคม 2566 มิถุนายน 2566 มีนาคม 2566 สิงหาคม 2566 เมษายน 2566 กุมภาพันธ์ 2565 พฤษภาคม 2565 มกราคม 2565 มิถุนายน 2565 มีนาคม 2565 สิงหาคม 2565 เมษายน 2565 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2565 กันยายน 2564 กันยายน 2565 กุมภาพันธ์ 2564 ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2564 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > กิจกรรม

เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น.  บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการอ ...
19 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 67
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น.  บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงกา ...
20 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 67
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ล่วงลับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลแด่คุณหญิงกรองแก้ว ป ...
12 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 67
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น.  นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยต ...
13 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 67
เข้าร่วมอบรมโครงการ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมโครงการ แนวท ...
15 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 67
เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมการขั ...
23 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 67
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4/2566
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอ ...
10 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งาน SSRU SMART Mobile Application ในรูปแบบออนไลน์
วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 - 12.00 น.  นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน ...
18 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกา ...
25 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 67
กิจกรรมย้อนหลัง