กรกฏาคม 2567 มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567 เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ตุลาคม 2566 กรกฎคม 2566 กันยายน 2566 กุมภาพันธ์ 2566 ตุลาคม 2565 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 พฤษภาคม 2566 มกราคม 2566 มิถุนายน 2566 มีนาคม 2566 สิงหาคม 2566 เมษายน 2566 กุมภาพันธ์ 2565 พฤษภาคม 2565 มกราคม 2565 มิถุนายน 2565 มีนาคม 2565 สิงหาคม 2565 เมษายน 2565 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2565 กันยายน 2564 กันยายน 2565 กุมภาพันธ์ 2564 ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2564 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > กิจกรรม > ธันวาคม 2566

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมรายงานการประเมินตนเอง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมรายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปี ...
1 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรม "เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx : จากทฤษฎีการนำไปปฏิบัติ"
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.  บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรม "เรีย ...
1 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 น.  นางปราณีพร บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอ ...
12 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 - 16.00 น.  นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่ ...
18 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA)
วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.  นางสาวเฉลิมขวัญ แซ่ไหล และนางสาวสุธันยา พ ...
20 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67
เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย Integrity and Transparency Assessment (ITA)
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวสุธันยา พ ...
25 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566  บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีให ...
26 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67
กิจกรรมย้อนหลัง