กรกฏาคม 2567 มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567 เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ตุลาคม 2566 กรกฎคม 2566 กันยายน 2566 กุมภาพันธ์ 2566 ตุลาคม 2565 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 พฤษภาคม 2566 มกราคม 2566 มิถุนายน 2566 มีนาคม 2566 สิงหาคม 2566 เมษายน 2566 กุมภาพันธ์ 2565 พฤษภาคม 2565 มกราคม 2565 มิถุนายน 2565 มีนาคม 2565 สิงหาคม 2565 เมษายน 2565 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2565 กันยายน 2564 กันยายน 2565 กุมภาพันธ์ 2564 ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2564 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > ข่าว > ตุลาคม 2564
ตุลาคม 2564

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายพีร ปัทม์กชกร  เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบส ...
2021-10-29 15:48:29
เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  และนายพีร ...
2021-10-26 15:23:21
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี และนางสาวสุธันยา พุทธา เข้าร่ว ...
2021-10-26 10:20:47
เข้าร่วมประชุมหารือข้อบังคับการบริหารความเสี่ยง ผ่านระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่ ...
2021-10-26 09:22:55
เข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยลงสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอ ...
2021-10-20 15:10:48
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 10/2564
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่ว ...
2021-10-11 13:51:32
เข้าร่วมปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 11.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่ ...
2021-10-07 15:48:31
เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00  น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจ ...
2021-10-06 14:05:15
อบรม "เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายพีร ปัทม์กชกร เข้าร่วมอบรม "เตรียมความพ ...
2021-10-04 13:55:04
ข่าวปัจจุบัน