กันยายน 2566 สิงหาคม 2566 กรกฎคม 2566 มิถุนายน 2566 พฤษภาคม 2566 เมษายน 2566 มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 พฤษภาคม 2565 มกราคม 2565 มิถุนายน 2565 มีนาคม 2565 สิงหาคม 2565 เมษายน 2565 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2565 กันยายน 2564 กันยายน 2565 กุมภาพันธ์ 2564 ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2564 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > ข่าว > เมษายน 2564
เมษายน 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Google Meet
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมปร ...
2021-05-18 13:19:47
การปฏิบัติงานของบุคลากร ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน ประชุมเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากร ช่วงก ...
2021-05-06 12:07:42
ประชุมติดตามงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในประชุมติดตามงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ...
2021-05-06 12:06:11
กลุ่มงานตรวจสอบภายในประชุมกลุ่มการจัดการความรู้เพื่อพบผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่ 2 ผ่านโปรแกรม Google Meet
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. กลุ่มงานตรวจสอบภายในประชุมกลุ่มการจัดการความรู้เพื่อพ ...
2021-05-06 10:53:58
ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. นายพีร ปัทม์กชกร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิ ...
2021-05-06 10:54:48
"สวนสุนันทาประหยัดพลังงานช่วยชาติ"
"สวนสุนันทาประหยัดพลังงานช่วยชาติ"   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมมือร่วมใจประหยัดพ ...
2021-04-07 14:58:29
ประชุมกลุ่มการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 กลุ่มการบริหารสำนักงาน
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม ...
2021-04-07 11:03:25
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Google Meet
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประช ...
2021-04-07 09:17:31
ประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ผ่านระบบ Online Google Meet
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมประชุ ...
2021-05-06 10:39:08
ข่าวปัจจุบัน