ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กันยายน 2564 กุมภาพันธ์ 2564 ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > กิจกรรม > เดือนมีนาคม 2563

ตรวจสอบการบริหารพัสดุวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วันพฤหัสบดีที่  20 กุมภาพันธ์  2563  นางสาวเฉลิมขวัญ  แซ่ไหล  นางสาวสุธันยา ...
26 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
การรับประกาศนียบัตรอบรม จบหลักสูตร Comprehensive โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor)
หน่วยตรวจสอบภายในขอแสดงความยินดีกับนางสาวเฉลิมขวัญ  แซ่ไหล นักตรวจสอบภายใน  ในการรับประกาศ ...
26 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมการทำแผนอพยพหนีไฟของหน่วยงาน
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ ...
26 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
อบรมหลักสูตรปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  13.00-16.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  แ ...
26 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
ฝึกเตรียมความพร้อมการดับเพลิงเบื้องต้น
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  13.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  และนางส ...
26 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
อบรมหลักสูตรขั้นตอนการตรวจสอบภายใน
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์  2563  นางสาวเฉลิมขวัญ  แซ่ไหล  นักตรวจสอบภายใน  เข ...
26 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ และครุภัณฑ์ประจำปี"
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 นายวรพันธุ์ นิลสำราญจิต เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร "การ ...
10 มี.ค. 63 - 31 ธ.ค. 65
โครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดีที่  27  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 10.30 น.  บุคคลากรหน่วยตรวจสอบภา ...
10 มี.ค. 63 - 31 ธ.ค. 65
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส CO-VID 19
หน่วยตรวจสอบภายในมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส CO-VID 19  โดยกำหนดให้บุคลากรภายในหน่วยงานช่วยกันทำ ...
10 มี.ค. 63 - 31 ธ.ค. 65
โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจ ...
10 มี.ค. 63 - 31 ธ.ค. 65
กิจกรรมย้อนหลัง