ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กันยายน 2564 กุมภาพันธ์ 2564 ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > กิจกรรม > เดือนกุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมสวดพระปริตร เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลและสืบชะตา ครั้งที่ 6
วันที่ 21 มกราคม 2563  บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมสวดพระปริตร เพื่อความเป็นสวัสดิม ...
4 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
วันพุธที่ 22 มกราคม  2563  เวลา 8.30 - 12.00 น.  บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประ ...
4 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมเพื่อติดตามงาน ประจำเดือนมกราคม
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น.  หน่วยตรวจสอบภายในประชุมเพื่อติดตามงาน ประจำเ ...
4 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ครั้งที่ 2/2563
วันพุธที่ 29 มกราคม  2563   เวลา 9.00 - 12.00 นนางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าห ...
4 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
เข้าร่วมพบผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้ กลุ่มการบริหารสำนักงาน
วันพุธที่ 29 มกราคม  2563  นางปราณีพร  บุญประภาศรี สมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้   ...
4 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
เข้าร่วมพบผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มการจัดการความรู้ กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ
วันศุกร์ที่ 31  มกราคม  2563  นางสาวพิมชนก  แดงโคนา  นางสาวสุธันยา  พุ ...
4 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 2/2563
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์  2563  นางปราณีพร  บุญภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ...
4 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมการจัดการความรู้กลุ่มย่อย กลุ่มที่ 2 งานธุรการและสารบรรณ กลุ่มย่อยที่ 2 การร่างหนังสือราชการ
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00-16.00 นางสาวพิมชนก  แดงโคนา  นางสาวสุธันยา  พุทธ ...
4 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
เข้าตรวจสอบการบริหารพัสดุวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์  2563  เวลา  10.00 น. นางสาวสุธันยา  พุทธา และนายวรพ ...
14 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับกลาง เพื่อนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงกา ...
14 ก.พ. 63 - 31 ธ.ค. 65
กิจกรรมย้อนหลัง