ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กันยายน 2564 กุมภาพันธ์ 2564 ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > กิจกรรม > เดือนพฤศจิกายน 2562

เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพีร ปัทม์กชกร เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติด ...
30 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ด้านการบริหารพัสดุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม  2562  เวลา 13.30 น.  หน่วยตรวจสอบภายในประชุมเตรียมความพร้อม ...
30 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วันศุกร์ที่  25  ตุลาคม  2562 นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภ ...
30 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
เปิดการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มรภ.สวนสุนันทา
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม  2562  เวลา 9.30 น. หน่วยตรวจสอบภายใน เปิดการตรวจติดตามการปฏิบัติตา ...
30 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
วันพุธที่ 30 ตุลาคม  2562  หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง และระบบการควบคุมภ ...
7 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 65
หน่วยตรวจสอบภายในลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม  2562  หน่วยตรวจสอบภายในลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะข ...
7 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 65
ปิดการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่  1  พฤศจิกายน  2562  หน่วยตรวจสอบภายใน ปิดการตรวจติดตามการปฏิบัติตาม ...
7 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 65
พิธีบวงสรวง และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
วันศุกร์ที่ 8  พฤศจิกายน  2562  เวลา 7.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมพิธีบวงส ...
15 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน  2562 เวลา  9.30 น.  นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัว ...
15 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 65
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันอังคารที่  12  พฤศจิกายน  2562  เวลา 9.30 - 16.00 น.  หน่วยตรวจสอบภายในป ...
15 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 65
กิจกรรมย้อนหลัง