หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-04-03 10:23:50

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1OnT61SECVpI32nzS18oqBzdZ7wFnn6kg