หน้าหลัก > ประกาศ

รายงานมหาวิทยาลัยที่ดีGUR2560
รายงานมหาวิทยาลัยที่ดีGUR2560.pdf ...
2021-11-18 11:03:09
กรอบ ความประพฤติ จริยธรรม
ปี 2560ปี 2561  กรอบความประพฤติและจริยธรรม-26-ก.ย.-60.pdf ...
2018-08-08 10:24:17
รายงานผลการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2561
1.รายงานฯ โครงการพัฒนาบัคลิกภาพบุคลากรฯ (งบ 61).pdf2.รายงานฯ โครงการอบรมเขียนข่าวฯ (งบ 61).pdf3.รายง ...
2018-08-08 10:24:08
การจัดการความรู้
ปี 2559  กลุ่มจัดการความรู้2559.pdfปี 2560  สรุปองค์ความรู้ 2560.pdf    &nb ...
2021-11-18 11:03:38
รายงานผลการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560
1.โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน( 28-29 พย 59).pdf2.โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่ม ...
2018-08-08 10:23:42
กฏบัตรงานตรวจสอบภายใน
ปี 2558  กฎบัตรปี_57.pdfปี 2559  กฎบัตรปี_58.pdfปี 2560  กฎบัตรปี_59.pdfปี 2561   ...
2018-08-08 10:23:21
งานตรวจสอบภายใน
1.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๒๖ ลว ๒๘ ...
2018-08-08 10:23:10
ประกาศปัจจุบัน