Home > News > IAT_IAU > Risk assessment to prevent fraud
Risk assessment to prevent fraud

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-17 12:13:17

ปีงบประมาณ2565  แผนการบริหารความเสี่ยง หน่วยตรวจสอบภายใน .pdf

ปีงบประมาณ2566  แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน2566.pdf