กันยายน 2566 สิงหาคม 2566 กรกฎคม 2566 มิถุนายน 2566 พฤษภาคม 2566 เมษายน 2566 มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 พฤษภาคม 2565 มกราคม 2565 มิถุนายน 2565 มีนาคม 2565 สิงหาคม 2565 เมษายน 2565 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2565 กันยายน 2564 กันยายน 2565 กุมภาพันธ์ 2564 ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2564 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > กิจกรรม

หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหารพัสดุ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน  2563  หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการบริหารพัสดุ ศูนย์การศึ ...
3 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 66
พิธีบวงสรวงและยกเสาเอกอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน นำโดย นางปราณีพร  บุญประภาศรี &n ...
3 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 12/2563
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563  นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร ...
17 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 66
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  และนางสาวสุ ...
7 ก.ย. 64 - 9 ต.ค. 66
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
วันจันทร์ที่  13 กันยายน  พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอ ...
13 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 66
ร่วมการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และนายพีร ปัทม์ ...
14 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 66
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/65 ผ่านโปรแกรม Google Meet
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 9.00-12.00 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  และน ...
23 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 66
ประชุม(ร่าง)แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 นักตรวจสอบภายในประชุมร่างแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 ...
27 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 66
อบรม "เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการงบประมาณ และการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายพีร ปัทม์กชกร เข้าร่วมอบรม "เตรียมความพ ...
4 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 66
เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00  น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจ ...
6 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 66
กิจกรรมย้อนหลัง