มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ตุลาคม 2566 กรกฎคม 2566 กันยายน 2566 กุมภาพันธ์ 2566 ตุลาคม 2565 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 พฤษภาคม 2566 มกราคม 2566 มิถุนายน 2566 มีนาคม 2566 สิงหาคม 2566 เมษายน 2566 กุมภาพันธ์ 2565 พฤษภาคม 2565 มกราคม 2565 มิถุนายน 2565 มีนาคม 2565 สิงหาคม 2565 เมษายน 2565 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2565 กันยายน 2564 กันยายน 2565 กุมภาพันธ์ 2564 ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2564 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > กิจกรรม > มกราคม 2566

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมก ...
6 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
หน่วยตรวจสอบภายในประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. หน่วยตรวจสอบภายในประชุมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัต ...
9 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 67
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ครั้งที่ 1/2566
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.30 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แ ...
9 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 67
มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง COSO
วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ม ...
31 ม.ค. 66 - 31 ม.ค. 67
กิจกรรมปัจจุบัน