มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มกราคม 2566 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 กรกฎาคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564 กุมภาพันธ์ 2565 พฤษภาคม 2565 มกราคม 2565 มิถุนายน 2565 มีนาคม 2565 สิงหาคม 2565 เมษายน 2565 กรกฎาคม 2564 กันยายน 2564 กุมภาพันธ์ 2564 ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > กิจกรรม > มกราคม 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30 - 12.00 น.  นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน ...
10 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 66
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผ ...
10 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 วิชา การบริหารจัดการความเสี่ยง จัดโดย กรมบัญชีกลาง
วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผ ...
11 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 วิชา การควบคุมภายใน
วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ...
11 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับหลักธรรมาภิบาล
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 นางปราณีพร  บุญประภาศรี  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่ว ...
17 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65
เข้าร่วมประชุมกลุ่มการจัดการความรู้เพื่อพบผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.15 - 12.15 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมกลุ่มกา ...
18 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง) รุ่นที่ 2 วิชา การใช้ Excel เพื่อการตรวจสอบ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ...
20 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 66
กิจกรรมปัจจุบัน