มิถุนายน 2567 พฤษภาคม 2567 เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567 ธันวาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ตุลาคม 2566 กรกฎคม 2566 กันยายน 2566 กุมภาพันธ์ 2566 ตุลาคม 2565 ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 พฤษภาคม 2566 มกราคม 2566 มิถุนายน 2566 มีนาคม 2566 สิงหาคม 2566 เมษายน 2566 กุมภาพันธ์ 2565 พฤษภาคม 2565 มกราคม 2565 มิถุนายน 2565 มีนาคม 2565 สิงหาคม 2565 เมษายน 2565 กรกฎาคม 2564 กรกฎาคม 2565 กันยายน 2564 กันยายน 2565 กุมภาพันธ์ 2564 ตุลาคม 2564 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2564 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2564 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > กิจกรรม > พฤศจิกายน 2563

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. นางสาวสุธันยา  พุทธา  และนายวรพันธุ์ &nbs ...
2 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 66
ประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 21 ตุลาคม  2563 เวลา 9.30 น. นางปราณีพร  บุญประภาศรี  นางสาวสุธันยา  พ ...
2 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 66
ประชุมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 21 ตุลาคม  2563  เวลา  10.30 น. นายพีร ปัทม์กชกร  เข้าร่วมประชุมการจัด ...
2 พ.ย. 63
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563
วันพฤหัสบดีที่  22 ตุลาคม  2563 เวลา  10.00 น.  บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วม ...
2 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 66
โครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ
ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม  2563  นางปราณีพร  บุญประภาศรี   นางสาวสุธันยา &nbs ...
2 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 66
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กรผ่านการประชุมออนไลน์ Webex
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 - 13.00 น. หน่วยตรวจสอบภายในร่วมประชุมแนวข้อสอบการฝึกอบรมและ ...
13 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 66
หน่วยตรวจสอบภายในเข้าสอบทานการจัดทำระบบควบคุมภายในของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน  2563  เวลา  9.30 น.  หน่วยตรวจสอบภายในเข้าสอบทานการจัดท ...
13 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 66
หน่วยตรวจสอบภายในเข้าสอบทานการจัดทำระบบควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน  2563  เวลา  9.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 31หน่วย ...
13 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 66
กิจกรรมปัจจุบัน