OIT IAU


ITA DISCLOSURE 


1. ข้อมูลพื้นฐาน
     -  โครงสร้างหน่วยงาน (O1)
     -  ข้อมูลผู้บริหาร (O2)
    -  อำนวจหน้าที่ (O3)
     -  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)
     -  ข้อมูลการติดต่อ (O5)
     -  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6) 
     -  กฏหมายที่ใช้ปฏิบัติงาน

2. การประชาสัมพันธ์
     -ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     - Q&A (O8)
     - Social Network (O9)

4. การดำเนินงาน
    - แผนการดำเนินงานประจำปี (O10)
    - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน (O11)
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)

5. การปฏิบัติงาน
     -  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)

6. การให้บริการ
    -  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)
    -  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)
    -  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)
    -  e-Service (O17) **

7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    -   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)
    -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน (O19)
    -   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ **
     -   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)
     -   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)
     -   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O23)
     -   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)

9. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
     -   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25) **
     -   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)
     -   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)
     -   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)

10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ
     -   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) **
     -   ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30) E-mail : internalaudit@ssru.ac.th 
    -    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)

11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     -  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32) ** https://www.facebook.com/internalauditssru
     -  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (O33) **https://www.facebook.com/internalauditssru

12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     -   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) **
     -   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)

13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
   -   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)
   -   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)

14. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
     -   การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38) **
       
15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    -   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)
     -   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน (O40)
    -   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)

16. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
    -   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42) **
    -   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43) **


 หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กลับไปหน้า ITA มหาวิทยาลัย