Home > Event

Activities_01
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 หน่วยตรวจสอบภายในประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการจัดทำแผนบริหารค ...
1 Aug 17 - 31 Aug 18
Activities_02
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น นางสาวสุธันยา พุทธา บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมปร ...
2 Aug 17 - 31 Aug 18
Activities_03
วันอังคารที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 13.00 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี และนางสาวสุธันยา พุทธา บุคลากรหน่วยตรว ...
8 Aug 17 - 31 Aug 18
Activities_04
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนิน ...
9 Aug 17 - 31 Aug 18
Activities_05
เช้าวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในร่วมพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพ ...
11 Aug 17 - 31 Aug 17
Activities_06
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. หน่วยตรวจสอบภายในประชุมทบทวนความเสี่ยงระดับหน่วยงานปร ...
16 Aug 17 - 31 Aug 17
Activities_07
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. นางปราณีพร บุญประภาศรี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยต ...
18 Aug 17 - 31 Aug 17
Activities_08
วันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 60 เวลา 11.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ " ...
18 Aug 17 - 31 Aug 17
Activities_09
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน นำโดย นางปราณีพร บุญประภาศรี รักษ ...
18 Aug 17 - 31 Aug 17
Activities_10
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 หน่วยตรวจสอบภายในประชุม KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และก ...
23 Aug 17 - 31 Aug 17
Current event