Home > Announcement

KM
X 2559   กลุ่มจัดการความรู้2559.pdfX 2560   สรุปองค์ความรู้ 2560.pdf ...
2021-11-18 11:03:38
human2560
...
2018-08-08 10:23:42
charter
ปี 2558   กฎบัตรปี_57.pdfปี 2559   กฎบัตรปี_58.pdfปี 2560  กฎบัตรปี_59.pdfปี 2561 &nb ...
2018-08-08 10:23:21
International Standards
1.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๒๖ ลว ๒๘ ...
2018-08-08 10:23:10
Current Announcement