หน้าหลัก > ประกาศ > กฎ ระเบียบ ข้อบังคับงานตรวจสอบภายใน > งานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-08 10:23:10

1.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ (ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๒๖ ลว ๒๘ ก.ย. ๖๐) โดยยกเลิกมาตรฐานฯ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว๓๖๖ ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๕๔ *****มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม 28 สค 60.pdf

2.ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560.PDF

3.พรบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560.pdf

4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551.pdf

5.ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน2546.PDF