หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ กฏ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-29 09:04:17

ขออนุญาตแจ้งให้ทราบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 28 มกราคม 2564

จากประกาศนี้ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้น

“ให้หน่วยงานจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนในสถานที่ รวมทั้งการสอบ การฝึกอบรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการและแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข ศบค. และกระทรวง อว. กำหนดอย่างเคร่งครัด”

“การจัดการเรียนการสอนตามวรรคหนึ่ง นอกจากการจัดการเรียนการสอนในสถานที่แล้ว ให้อาจารย์ผู้สอนจัดให้มีการถ่ายทอดสดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่น เพื่อให้ นักศึกษา หรือนักเรียน ที่มีข้อจำกัด และหรือ มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางมายังสถานศึกษา เนื่องจากมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว สามารถเข้าสู่ระบบของการเรียนการสอนดังกล่าวได้เสมือนมีการเรียนการสอนปกติ”

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงรายละเอียดสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามประกาศที่ได้แนบมานี้