หน้าหลัก > ประกาศ > กฎ ระเบียบ ข้อบังคับงานตรวจสอบภายใน > หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กค ๐๔๐๙.๔ ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒)
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กค ๐๔๐๙.๔ ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-11 09:44:52

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กค ๐๔๐๙.๔ ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒).pdf