หน้าหลัก > ประกาศ > กฎ ระเบียบ ข้อบังคับงานตรวจสอบภายใน > ขั้นตอนระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ขั้นตอนระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-11 09:51:50

flowchart ระบบการรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายใน อ้างถึงหนังสือเวียน ที่ กค 0409.3ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561.pdfขั้น