หน้าหลัก > ประกาศ > คู่มือการปฏิบัติงาน > คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-05-13 12:16:43

1.คู่มือการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน.pdf

2.คู่มือการตรวจสอบการเงินและบัญชี .pdf

3.คู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด.pdf

4.คู่มือการตรวจสอบด้านดำเนินงาน.pdf

5.คู่มือการตรวจสอบภายใน.pdf

6.คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ .pdf