หน้าหลัก > ประกาศ > การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเอง

รายงานผลตามแผนพัฒนาตนเอง ปี 2564
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการรอบ-12-เดือน.pdf ...
2022-05-19 10:33:36
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล2564.pdfแผนพัฒนาบุคลากร (2564).pdf ...
2021-03-10 14:03:28
รายงานผลการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2562
1. รายงานฝึกอบรมการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ฯ.pdf2. รายงานอบรมการตรวจสอบด้านจริยธรรม.pdf ...
2019-10-17 10:37:05
รายงานผลการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2561
1.รายงานฯ โครงการพัฒนาบัคลิกภาพบุคลากรฯ (งบ 61).pdf2.รายงานฯ โครงการอบรมเขียนข่าวฯ (งบ 61).pdf3.รายง ...
2018-08-08 10:24:08
รายงานผลการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2560
1.โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน( 28-29 พย 59).pdf2.โครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่ม ...
2018-08-08 10:23:42
ประกาศปัจจุบัน