หน้าหลัก > ประกาศ > คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เล่มคู่มืองานตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด.pdf ...
2022-06-07 10:26:12
คู่มืองานบริการให้คำปรึกษา
คู่มืองานให้คำปรึกษา2565.pdf ...
2022-04-08 15:30:08
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ-ธ.ค.-2564.pdf ...
2022-04-08 15:37:43
คู่มือการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน
คู่มือการตรวจสอบด้านการดำเนินงานปี64.pdf ...
2022-04-08 15:39:16
คู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คู่มือการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด.pdf ...
2022-04-08 15:12:29
คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ...
2021-11-18 10:30:18
คู่มือการตรวจสอบการเงินและบัญชี
คู่มือการตรวจสอบการเงินและบัญชี.pdf ...
2021-11-18 10:31:45
คู่มือการจัดทำแผนตรวจสอบภายใน
คู่มือการจัดทำแผนตรวจสอบภายใน-ปี-2562.pdf ...
2021-11-18 10:30:44
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการปฏิบัติงาน2561.pdfกระบวนการการบริการให้คำปรึก ...
2021-02-23 13:58:28
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำชมเชย
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและคำชมเชยPART-1.pdfคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนข้อคิ ...
2021-02-23 13:54:50
ประกาศย้อนหลัง