หน้าหลัก > ประกาศ

กฏบัตร 2564
...
2021-02-23 14:41:44
การจัดทำกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ปี 2564
การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการ และกฏบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ...
2021-01-29 09:48:43
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓)
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (หนังสิอกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓ว๕๔๐ ลงวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓).pdf&nb ...
2021-01-29 09:35:43
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒ว ๖๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓)
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (ที่ กค ๐๔๐๙.๒ว ๖๑๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓).pdf ...
2021-01-29 09:21:51
ประกาศปัจจุบัน