หน้าหลัก > ประกาศ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ...
2021-05-18 12:05:12
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโด ...
2021-05-06 08:50:50
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล2564.pdfแผนพัฒนาบุคลากร (2564).pdf ...
2021-03-10 14:03:28
ประกาศปัจจุบัน