ตุลาคม 2565 กันยายน 2565 สิงหาคม 2565 กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565 เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มกราคม 2565 ธันวาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564 กรกฎาคม 2564 กันยายน 2564 กุมภาพันธ์ 2564 ธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2560 พฤศจิกายน 2563 พฤษภาคม 2564 มกราคม 2564 มิถุนายน 2564 มีนาคม 2564 สิงหาคม 2564 เดือนกรกฎาคม 2561 เดือนกรกฎาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนกันยายน 2561 เดือนกันยายน 2562 เดือนกันยายน 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคม 2561 เดือนตุลาคม 2562 เดือนธันวาคม 2560 เดือนธันวาคม 2562 เดือนพฤศจิกายน 2560 เดือนพฤศจิกายน 2562 เดือนพฤษภาคม 2561 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมกราคม 2561 เดือนมกราคม 2563 เดือนมิถุนายน 2561 เดือนมิถุนายน 2562 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนมีนาคม 2563 เดือนสิงหาคม 2561 เดือนสิงหาคม 2562 เดือนสิงหาคม 2563 เดือนเมษายน 2561 เดือนเมษายน 2563 เมษายน 2564 เดือนตุลาคม 2563 เดือนมีนาคม 2561
หน้าหลัก > กิจกรรม > เดือนธันวาคม 2562 > ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลการฏิบัติราชการประจำปี 2563
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลการฏิบัติราชการประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
13 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65


วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น ถึง 12.00 น. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 2-3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ