บริการ และหน้าที่และความรับผิดชอบ


       วิสัยทัศน์ (Vision)

           มุ่งพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

       พันธกิจ (Mission)

           1.  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์กร

           2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจ

           3. ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

       ภารกิจหลัก (Key result area)

           1.  ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความพอเพียงและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงาน

           2. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ, กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

           3. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวและประจำปี

           4. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่อหน่วยรับตรวจ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง