Home > Event > Fiscal year 2560 > Activities_05
Activities_05

ผู้ดูแลเว็บ admin
18 Sep 17 - 30 Sep 18

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 นั้น ได้เข้าเปิดตรวจสอบวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ในการดำเนินงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมงานพัสดุเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2545)   ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันนำทีมโดยนางปราณีพร บุญประภาศรี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา