Home > Event > Fiscal year 2560 > Activities_04
Activities_04

ผู้ดูแลเว็บ admin
13 Sep 17 - 30 Sep 18

ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2560 นางสาวพิมชนก แดงโคนา และนางสาวเฉลิมขวัญ แซ่ไหล บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการอบรมบุคคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระยะที่ 2 จัดโดยกองบริหารงานบุคคล  ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลช จ.ชลบุรี