Home > Event > Fiscal year 2560 > Activities_01
Activities_01

ผู้ดูแลเว็บ admin
6 Sep 17 - 30 Sep 17

วันพุธที่ 6 ก.ย. 60 เวลา 10.00 น. นายพีร ปัทม์กชกร และนายวรพันธุ์ นิลสำราญจิต บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ "พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันต่อไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา