Home > Event > Fiscal year 2560 > Activities_13
Activities_13

ผู้ดูแลเว็บ admin
28 Aug 17 - 31 Aug 17

ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับฟัง "โครงการบูรณาการการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561" วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมตามภารกิจและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้พร้อมทั้งทบทวนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐกรมบัญชีกลางกำหนด ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี