Home > Event > Fiscal year 2560 > Activities_11
Activities_11

ผู้ดูแลเว็บ admin
24 Aug 17 - 31 Aug 17

นายพีร ปัทม์กชกร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลันราชภัฏสวนสุนันทา ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 13.00 น. โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก, การดำเนินการโครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda), การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้น